ระบบบริการสารสนเทศ ฯ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

ระบบ RMS 2016

ระบบบริการจัดการเรียน-การสอน-วัดผล-ประเมินผล

ระบบ Moodle

ระบบการจัดการชั้นเรียนออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาตามความต้องการและง่ายต่อการเรียนการสอน

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมทั้งหมดที่วิทยาลัยจัดให้กับนักเรียน-นักศึกษา และการบริการชุดชน

ภาพกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 - 3 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ

ร่วมจุดเทียนชัย วันปิยมหาราช

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย นำโดยท่านรองผู้อำนวยการธเนศ คงวังทอง คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน-นักศึกษา ร่วมจุดเทียนชัย วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอนครไทย

ร่วมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย นำโดยท่านรองผู้อำนวยการธเนศ คงวังทอง คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน-นักศึกษา ร่วมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอนครไทย

ครอบครัววิทยาลัยการอาชีพนครไทยร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่

ครอบครัววิทยาลัยการอาชีพนครไทยร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่ รังสรรค์ ทองสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย และ ธนกฤต สุขมามอญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

Education Fair

มหกรรมความรู้สู่อาชีวะ Education Fair ณ โรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ,โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ในการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดโครงการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ในการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th)

โครงการ จิตใส กายแกร่ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพนครไทยร่วมโครงการ จิตใส กายแกร่ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า การออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิกแดนซ์ เพื่อสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพร

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ทูลเกล้าฯ ถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9ณ ที่ว่าการอำเภอนครไทย

นักเรียน - นักศึกษา TO BE NUMBER ONE

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย มอบสายสะพายแก่ผู้เข้าประกวด นักเรียน - นักศึกษา TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมวันรพี ณ ศาลแขวงอำเภอนครไทย

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย เข้าร่วมกิจกรรมวันรพี ณ ศาลแขวงอำเภอนครไทย เพื่อระลึกถึง พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" พระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ

1 หยด 1 น้ำใจ ร่วมแบ่งปั่นการให้ด้วยกาาบริจาคโลหิต ในโครงการจิตอาสาทำความดี

1 หยด 1 น้ำใจ ร่วมแบ่งปั่นการให้ด้วยกาาบริจาคโลหิต ในโครงการจิตอาสาทำความดี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย นำโดยคณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

พิธีมอบเหรียญรางวัล ให้กับนักเรียน - นักศึกษา

พิธีมอบเหรียญรางวัล ให้กับนักเรียน - นักศึกษา การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 13 (หลง หลินเกมส์) โดยนางมลฑา ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

โครงการวันสำคัญทาง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเทียนพรรษา และทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 13

การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 13 (หลง หลินเกมส์) ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 23 - 29 กรกฎาคม 2561

อบรมการเขียนแผนธุรกิจ

โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ มลฑา ทรัพย์ประชา คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ โรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

โครงการรถพร้อม คนพร้อม ลดอุบัติเหตุ

โครงการรถพร้อม คนพร้อม ลดอุบัติเหตุ ได้รับความอนุเคราะห์จาก หจก.กิจชัยฮอนด้า พิษณุโลก อบรมนักเรียน - นักเรียนศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน เพื่อลดอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัย

โครงการส่งกล้าไม้คืนผืนป่า ถวายแด่องค์ราชัน

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร่วมกิจกรรมโครงการส่งกล้าไม้คืนผืนป่า ถวายแด่องค์ราชัน คืนผืนป่าให้แก่ป่าภายในวิทยาลัฯ และสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้อนุรักษ์ รักษาผืนป่า

กิจกรรมรณรงค์ ไม่เล่นการพนันบอลโลก 2018

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร่วมใจรณรงค์ ไม่เล่นการพนันบอลโลก ในห้องเรียนและสถานศึกษา เนื่องในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ที่ประเทศรัสเซีย

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี และร่วมปลูกป่าตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกินพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านสวนยาง ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

การประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้รับการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร เพื่อให้นักเรียนนักษา มีความรู้ความสามารถ ในด้านธุรกิจ พร้อมที่จะประกอบอาชีพด้วยตนเอง และพัฒนาต่อยอดในอนาคต

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จัดการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เข้ามาใช้เพื่อหาคำตอบ แก้ปัญหา ซึ่งผู้ทำโครงงานจะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงาน ดำเนินการที่มีระบบระเบียบ เป็นไปตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาจิตเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาจิตเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดน้ำพริก ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก