179 หมู่ 3 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก,
65120

หน้าแรก

อ่านเพิ่มเติม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Written by Super User

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
ลงวันที่ 7 พฤษจิกายน 2561  <<ดาวโหลดเอกสาร>> 
 เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561  <<ดาวโหลดเอกสาร>> 
 เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561  <<ดาวโหลดเอกสาร>> 
 เรื่อง ประชาพิจารย์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561  <<ดาวโหลดเอกสาร>> 
 เรื่อง ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2561  <<ดาวโหลดเอกสาร>> 
 เรื่อง ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  <<ดาวโหลดเอกสาร>> 
 
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  <<ดาวโหลดเอกสาร>> 
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  <<ดาวโหลดเอกสาร>> 
 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 <<ดาวโหลดเอกสาร>> 
 เรื่อง ประกาศบรรชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษและบริการชุมชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2560 <<ดาวโหลดเอกสาร>> 
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษและบริการชุมชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 <<ดาวโหลดเอกสาร>> 
 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษและบริการชุมชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 <<ดาวโหลดเอกสาร>> 

 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร  ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 <<ดาวโหลดเอกสาร>> 

 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 <<ดาวโหลดเอกสาร>> 
 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 <<ดาวโหลดเอกสารที่ 1 >>     <<ดาวโหลดเอกสารที่ 2 >>   
 เรื่อง ประชาพิจารณ์  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 <<ดาวโหลดเอกสาร>>  
 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 <<ดาวโหลดเอกสาร>>  
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 <<ดาวโหลดเอกสาร>>  
 
เรื่อง ประชาพิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  ปีงบประมาณ 2561
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 <<ดาวโหลดเอกสาร>>  
 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 <<ดาวโหลดเอกสาร>>  
 เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561  
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  <<ดาวโหลดเอกสาร>>
 เรื่อง  เชิญชวนส่งข้อมูลประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ  พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560  <<ดาวโหลดเอกสาร>>  
 เรื่อง  เชิญชวนส่งข้อมูลประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่  EB001/2561 
การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร  
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560  <<ดาวโหลดเอกสาร>>  
 เรื่อง  เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2560  <<ดาวโหลดเอกสาร>>  
 เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพราะครุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2560
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 <<ดาวโหลดเอกสาร1>>  <<ดาวโหลดเอกสาร2>>
 เรื่อง  เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 <<ดาวโหลดเอกสาร>>  
 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 5 มกราคม 2559 <<ดาวโหลดเอกสาร>>
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ลงวันที่ 4 มกราคม 2559 <<ดาวโหลดเอกสาร>>

 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 <<ดาวโหลดเอกสาร>> 
 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2560
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 <<ดาวโหลดเอกสาร>> 
 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 <<ดาวโหลดเอกสาร>>