179 หมู่ 3 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก,
65120

Home

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัย เพิ่มเติม

เขียนโดย นายวันชัย ทนทาน
โครงการรถพร้อม คนพร้อม ลดอุบัติเหตุ
โครงการรถพร้อม คนพร้อม ลดอุบัติเหตุ ได้รับความอนุเคราะห์จาก หจก.กิจชัยฮอนด้า พิษณุโลก อบรมนักเรียน - นักเรียนศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน เพื่อลดอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัย
ประชุมสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ประจำปีการศึกษา 2561
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการเรียน การสอนและการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"  วันที่ 13 กรกฏาคม 2561   ณ ห้องประชุมลีลาวดี
โครงการส่งกล้าไม้คืนผืนป่า ถวายแด่องค์ราชัน
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร่วมกิจกรรมโครงการส่งกล้าไม้คืนผืนป่า ถวายแด่องค์ราชัน คืนผืนป่าให้แก่ป่าภายในวิทยาลัฯ และสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้อนุรักษ์ รักษาผืนป่า
กิจกรรมรณรงค์ ไม่เล่นการพนันบอลโลก 2018
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร่วมใจรณรงค์ ไม่เล่นการพนันบอลโลก ในห้องเรียนและสถานศึกษา เนื่องในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ที่ประเทศรัสเซีย
ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี และร่วมปลูกป่าตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกินพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านสวนยาง ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
พิธีไหว้ครูช่างและครูสามัญ ปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครูช่างและครูสามัญ  ประจำปีการศึกษา 2561
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
การประเมิน โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร เพื่อให้นักเรียนนักษา มีความรู้ความสามารถ ในด้านธุรกิจ พร้อมที่จะประกอบอาชีพด้วยตนเอง และพัฒนาต่อยอดในอนาคต
  โครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561  
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จัดการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เข้ามาใช้เพื่อหาคำตอบ แก้ปัญหา
หมวด: