179 หมู่ 3 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก,
65120

ข้อมูลสถานศึกษา

Written by Super User

      วิทยาลัยการอาชีพนครไทย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อ  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อันเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพแก่ชุมชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองให้สอดคล้อง และเพียงพอต่อความต้องการของท้องถิ่น และความต้องการของตลาดแรงงานทั้งให้ก้าวทันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ขนาดและที่ตั้ง

      สภาตำบลเนินเพิ่มได้มอบที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านโนนหนองใหญ่ซำยาง หมู่ที่ 3 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอ  นครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 205 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา ให้แก่ กรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 สำหรับเป็นที่จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ซึ่งกระทรวง มหาดไทยได้อนุมัติในหลักการให้กรมอาชีวศึกษา ใช้ที่ดินดังกล่าว สำหรับสร้างวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0718/12580 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2540 โดยนายสุขวิช รังสิตพล  วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนครั้งแรกตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ (Vision)

 มุ่งมั่นจัดการอาชีวศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี สร้างคนดี สู่สังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง

 

พันธกิจ (Mission)

              พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถาน ประกอบการ และด ารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

              พันธกิจที่ 2 สนับสนุนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์องค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

              พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการในการให้บริการทางการศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี ความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

Category: