179 หมู่ 3 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก,
65120

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

Written by Super User

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

          -    สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555

          -    รางวัล Honor Award ประเภทที่ 5 ภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ เครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่  ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ

 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดนักศึกษาภายใต้การนิเทศดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2555
 • รับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ประจำปี 2555 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับคะแนน 77.66 ระดับดี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2555 ณ อาชีวศึกษานครสวรรค์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2555 ณ อาชีวศึกษานครสวรรค์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดหน่วยมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2555
 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดนักศึกษาภายใต้การนิเทศดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2555
 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 5 ภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ เครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่ ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2555 ณ อาชีวศึกษานครสวรรค์
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพื้นฐานเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพื้นฐานมารยาทไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 สับปะรดแผ่นม้วน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

โลชั่นชีวภาพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 เตาเผาขยะลดควันดำ v4 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
Category: