179 หมู่ 3 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก,
65120

คณะผู้บริหาร

เขียนโดย Super User

นางสาวมลฑา บุญลือ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

เบอร์ติอต่อ 08664419885

 

นายรังสรรค์ ทองสินธุ์
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานายพัฒน์คณวัชร์ นวมเฟื่อง
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือและ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

หมวด: