179 หมู่ 3 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก,
65120

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เขียนโดย Super User

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้จัดการเรียนการสอนดังนี้

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าโดยศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาที่เปิดสอนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทวิชาดังนี้

    1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                   1.1.1 สาขาวิชาช่างยนต์

                             - สาขางานยานยนต์

                   1.1.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

                             - สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                   1.1.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

                             - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

          1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

                   1.2.1 สาขาวิชาการบัญชี     

                             - สาขางานการบัญชี

                   1.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                             - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

หมวด: