179 หมู่ 3 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก,
65120

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ภาคปกติ

Written by Super User
ระดับชั้น
แผนกวิชา
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ปวช.1 ช่างยนต์ 1/1 24 0 24
  ช่างยนต์ 1/2 17 0 17
  ช่างไฟฟ้า 1/1 18 0 20
  ช่างไฟฟ้า 1/2 18 0 18
  ช่างไฟฟ้า 1/3 14 0 14
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 17 0 17
  บัญชี 0 17 17
  คอมฯ 4 11 15
รวมระดับชั้น ปวช.1 112 28 140
ปวช.2 ช่างยนต์ 2/1 21 0 21
  ช่างยนต์ 2/2 24 0 24
  ช่างไฟฟ้า 2/1 15 3 18
  ช่างไฟฟ้า 2/2 11 0 11
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 1 3
  บัญชี 0 16 16
  คอมฯ 4 7 11
รวมระดับชั้น ปวช.2 77 27 104
ปวช.3 ช่างยนต์ 3/1 16 0 16
  ช่างยนต์ 3/2 17 0 17
  ช่างไฟฟ้า  11 0 11
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 10 2 12
  บัญชี 1 23 24
  คอมฯ 5 8 13
รวม ระดับชั้น ปวช.3 60 33 93
รวมระดับ  ปวช.ปกติทั้งหมด 249 88 337
         
ระดับชั้น
แผนกวิชา
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ปวส.1 ช่างยนต์ ปวช. 17 0 17
  ช่างยนต์ ม.6 9 0 9
  ช่างไฟฟ้า  ปวช. 12 0 12
  ช่างไฟฟ้า  ม.6 31 0 31
  ช่างอิเล็กฯ ปวช. 4 0 4
  ช่างอิเล็กฯ ม.6 1 1 2
  บัญชี  ปวช. 1 8 9
  บัญชี  ม.6 2 14 16
  คอมฯ  ปวช. 1 3 4
  คอมฯ  ม.6 0 6 6
รวม ปวส.1 78 32 110
ปวส.2 ช่างยนต์ ปวช. 4 0 4
  ช่างยนต์ ม.6 12 0 12
  ช่างไฟฟ้า  ปวช. 9 0 9
  ช่างไฟฟ้า  ม.6 18 1 19
  ช่างอิเล็กฯ ปวช. 4 1 5
  บัญชี  ปวช. 0 8 8
  บัญชี  ม.6 1 20 21
  คอมฯ  ปวช. 6 5 11
  คอมฯ  ม.6 0 4 4
รวม ปวส.2 54 39 93
รวมระดับ  ปวส.ปกติ 132 71 203
         
รวมทั้งหมด
540 คน
Category: