179 หมู่ 3 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก,
65120

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เขียนโดย Super User

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้จัดการเรียนการสอนดังนี้

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามปกติ ประเภทวิชาที่เปิดสอนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทวิชาดังนี้

    1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                   1.1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

                             - สาขางานเทคนิคยานยนต์

                   1.1.2 สาขาวิชาไฟฟ้า

                             - สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                   1.1.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

                             - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

          1.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

                   1.2.1 สาขาวิชาการบัญชี

                             - สาขางานการบัญชี

                   1.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                             - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมวด: