179 หมู่ 3 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก,
65120

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

Written by Super User

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)พุทธศักราช 2563

วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้จัดการเรียนการสอนนี้ดังนี้

    1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)พุทธศักราช 2563 รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาที่เปิดสอนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทวิชาดังนี้

           1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                    1.1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

                              - สาขางานเทคนิคยานยนต์

                    1.1.2 สาขาวิชาไฟฟ้า

                              - สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                    1.1.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

                              - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

           1.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

                    1.2.1 สาขาวิชาการบัญชี

                              - สาขางานการบัญชี

                    1.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

                              - สาขางานธุรกิจดิจิทัล

Category: