179 หมู่ 3 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก,
65120

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย

Written by Super User

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย

              เป็นการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย เปิดสอนตั้งแต่ 3-225 ชั่วโมง ขึ้นไป โดยมีรายวิชาจัดการเรียนการสอนดังนี้ การสอนขับรถยนต์, ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน, ช่างเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติการประกอบคอมพิวเตอร์

Category: