179 หมู่ 3 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก,
65120

คณะผู้บริหาร

เขียนโดย Super User

นางมลฑา ทรัพย์ประชา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

นายธเนศ คงวังทอง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายสมพร บุญนาค
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือและ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายพัฒน์คณวัชร์ นวมเฟื่อง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ 
หมวด: