179 หมู่ 3 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก,
65120

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้จัดการเรียนการสอนนี้ดังนี้

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าโดยศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาที่เปิดสอนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทวิชาดังนี้
  2. 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                    1.1.1 สาขาวิชาช่างยนต์

                              - สาขางานยานยนต์

                    1.1.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

                              - สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                    1.1.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

                              - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

          1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

                    1.2.1 สาขาวิชาการบัญชี

                              - สาขางานการบัญชี

          1.3 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                    1.3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                              - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ