179 หมู่ 3 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก,
65120

หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม

หลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)        

          เป็นการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเลือก ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเขตพื้นที่อำเภอนครไทยและใกล้เคียงโดยมีโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้

  1. โรงเรียนนาบัววิทยา
  2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23
  3. โรงเรียนบ้านน้ำจวง
  4. โรงเรียนยางโกลนวิทยา
  5. โรงเรียนนครไทย
  6. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม